Skriftlig vurdering

Foresatte skal bli gjort kjent med målene på foreldremøtet på høsten. Målene for skriftlig vurdering er de samme for alle elever på trinnet. Målene er hentet fra de veiledende læringsmålene som Utdanningsetaten har utarbeidet i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Elever som har vedtak om spesialundervisning får ikke skriftlig vurdering i de fagene omfattes av hans/hennnes IOP, der utarbeides i stedet et vurderingsdokument som kalles halvårsrapport.

Vårt mål er at den skriftlige tilbakemeldingen til hjemmet skal bidra til bedre kommunikasjon rundt den enkelte elevs læring, økt samarbeid med hjemmet, bedre tilpasset opplæring og økt læringsutbytte. Vi setter derfor pris på at foresatte stiller spørsmål og kommer med synspunkter på den skriftlige vurderingen i utviklingssamtalene, for på den måten å samarbeide med lærerne om den videre opplæringen av eleven.

Skriftlig vurdering sendes hjem to ganger i året; midt i januar og midt i juni.

For mer informasjon om underveisvurdering og sluttvurdering, se UDEs egen side om dette.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/elevvurdering/hva-er-elevvurdering/