Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering 


Driftsstyret ved Haugen skole består av:


Foreldrerepresentanter:

Gry Rønjum og Sakina Bougato

Eksterne representanter:

Trude Tangen Fjeld og vara Villy A J Bendiksen
Olav Mellum og vara Nils Johan Jørgensen
Frode Hjelde og vara Else Marie Mjærum

Ansattrepresentanter:

Gro Haraldsen
Vibeke Bjørneskaret 

Sekretær

Leif Arild Haaland

Innkallinger med sakspapirer legges til gjennomsyn i Portalen. 
Referater legges på hjemmesiden i boksen til øverst til høyre på siden.