FAU

UDE - logo

FAUs oppdrag er, på vegne av sine barn, å ivareta de foresattes interesser som gruppe. Formålet for FAU er blant annet å bidra til å skape et godt forhold mellom det enkelte hjem og skolen. Les fullstendige vedtekter for FAU.

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

 

Arbeidsområder for FAU

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, DSSMUKFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet


Valgordninger

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. På Haugen skole skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. FAU velger sin leder, nestlder og sekretær.

Film

FUG har laget filmer med gode, praktiske eksempler på hjem-skole-samarbeid både i grunnskolen og i den videregående skolen. Filmene er et hjelpemiddel til både foreldre, lærere og skoleledelse i hele grunnopplæringen. De er dessuten et konkret verktøy for lærerutdanningen når lærerstudenter skal forberede seg på hjem-skole-samarbeidet.
Se filmen om Tillitsvalgte foreldre.

Styret: 

Styret i FAU for skoleåret 2018–2019 består av: