Strategisk plan

Skolens strategiske plan viser skolens satsingsområder i perioden 2020-2023. Satsingsområdene tar utgangspunkt i målene for Osloskolen.
Satsingsområder og tiltak som er beskrevet i planen, er basert på resultater, risikovurderinger og tilbakemeldinger av Haugen skole og Aktivitetsskole.

Etter sammenslåingen mellom Gran og Haugen skoler fra skoleåret 2017/18 har vi jobbet mye med læringsmiljøet både for elever og ansatte. Vi har fått på plass rutiner som er med på å ivareta at alle har et godt og trygt skolemiljø. Vi har kommet et godt stykke på vei i dette arbeidet, noe både Elevundersøkelsen og lokale undersøkelser bekrefter. Elevene på Haugen trives på skolen. Vi vil fortsette å ha et like høyt fokus på dette i den kommende perioden, bruk av jevnlige elevsamtaler og kompetanse i Barnehjernevernet skal være med på avdekke eventuell mistrivsel tidlig. Vi vil også ha et ekstra fokus på fravær, og vil være raskt i dialog med foresatte for elever som står i fare for å få mye fravær.

Elevene skal bli møtt med høye forventninger, og vi skal bedre kvaliteten på læringsøktene og aktivitetene i AKS. Dette stiller krav til oss som jobber i skolen/AKS. Kompetanseheving i personalet er derfor sentralt i perioden. Fagfornyelsen og nye læringsmål som trer i kraft fra skoleåret 2020/2021, innføring av digital læringsteknologi er to viktige området som krever et kompetanseløft i personalet.

Haugen skole vil alltid ha fokus på grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, IKT og muntlige ferdigheter). Vi har utarbeidet en lese- og skriveplan som beskriver hvordan vi skal jobbe med lesing og skriving på skolen. Oppfølging og videre implementering vil fortsette i 2020. Vi vil også lage en tilsvarende plan for matematikkfaget og være med i en satsing fra Utdanningsetaten om hvordan man kan drive god matematikkundervisning.

Fra høsten er det gratis deltakelse i AKS for alle 1. - 4. klassinger. Elevmedvirkning og et sterkere fokus på å ta barna med på råd om hvilke læringsstøttende aktiviteter og hyppigere tilbakemeldinger på hvordan de har det i AKS er et satsingsområde i perioden. I tillegg vil AKS delta i en satsing fra Utdanningsetaten som handler om Lesing- og regning i AKS.