Permisjonsreglement – søknad om fri

Oslo skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.  

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Skriv en kortfattet søknad. Det er viktig at du skriver grunnen til at du ønsker permisjon. Da er det lettere å behandle søknaden og du får raskere svar.
  2. Send søknaden til skolens postmottak: postmottak@ude.oslo.kommune.no senest 2 uker før ønsket fri. 

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

Husk å skrive "Haugen skole" i emnefeltet når du sender e-post.