Elevrådet

Elevrådsmøter avholdes hver måned og det drøftes saker som engasjerer og angår elevene. Elevrådet jobber for å bevare et godt skolemiljø samt sette i gang tiltak for å gjøre dette enda bedre. Elevrådet skal være med å bidra til økt trivsel og trygghet på skolen gjennom å ta ansvar for hverandre og fellesskapet, for eksempel ved å bidra med tiltak som fellessamlinger på skolen og fotballturnering.

Elevrådet ønsker å være et organ som kan arbeide i tråd med skolens felles plattform. Gjennom elevrådets virksomhet ønsker vi å gi skolens elever medbestemmelse, ansvar og innflytelse på saker som angår dem. Elevrådsrepresentantene er klassens talerør og skal fremme klassens syn på møtene. Det jobbes etter demokratiske prinsipper og det gjennomføres avstemning ved behov. Elevrådet fremmer saker til bl.a. rektor, FAU, vaktmester og ut til klassene.

Elevrådsleder og nestleder sitter også i SMU (Skolemiljøutvalget) hvor de regelmessig deltar på møter.

Styret i elevrådet 2019/2020 består av:

Leder: 

Nestleder: 

Sekretær: 

Kontaktperson for elevrådet er:
Manuel Eugenio Spataris Cisternas
Tlf.: 908 62 790

Siden oppdateres